MISJA

Powstaliśmy, aby aktywizować lokalną społeczność do wspólnego działania na rzecz rozwoju Gminy Szubin oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i sympatyków.

Szczegółowe cele stowarzyszenia zostały określone w statucie.

Należą do nich:

a) poprawa jakości życia mieszkańców gminy Szubin,
b) wszechstronny rozwój gminy Szubin,
c) inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich,
d) integracja mieszkańców, środowisk i miejscowości,
e) wspieranie lokalnej demokracji i wolności słowa,
f) pielęgnowanie i rozwijanie miejscowej tradycji,
g) obrona praw mieszkańców gminy,
h) działalność w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.
 
Stowarzyszenie swoje cele realizować będzie poprzez:
a) działalność na rzecz rozwoju bezpiecznych dróg dla pieszych i pojazdów,
b) działalność na rzecz rozwoju edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
c) działalność na rzecz polepszenia warunków nauki w szkołach,
d) działalność na rzecz rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu,
e) działalność na rzecz ochrony naturalnego środowiska i krajobrazu,
f) działalność na rzecz poznania i pielęgnacji dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu,
g) działalność na rzecz rozwoju lokalnych środków przekazu i wymiany informacji,
h) działalność na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,
i) rozwijanie kontaktów i współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej,
j) działalność na rzecz osób starszych i potrzebujących wszelkiego rodzaju pomocy,
k) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych instytucji w sprawach mieszkańców,